Chọn trang

Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Xin chia sẻ với các bạn hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình. Trong bài này trình bày các hướng dẫn chung, hay có thể hiểu là những nguyên tắc chung về đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

1. Vai trò của đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Khối lượng xây dựng công trình, hạng mục công trình được đo bóc là cơ sở cho việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và lập bảng khối lượng mời thầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

2. Khái niệm đo bóc khối lượng xây dựng công trình

hướng dẫn chung về đo bóc khối lượng
hướng dẫn chung về đo bóc khối lượng

Đo bóc khối lượng xây dựng công trình, hạng mục công trình là việc xác định khối lượng công tác xây dựng cụ thể được thực hiện theo phương thức đo, đếm, tính toán, kiểm tra trên cơ sở kích thước, số lượng quy định trong bản vẽ thiết kế (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công), hoặc từ yêu cầu triển khai dự án, thi công xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, các hồ sơ, chỉ dẫn khác có liên quan và các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

3. Nguyên tắc đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Ngoài nguyên tắc chính là khái niệm ở trên, đo bóc khối lượng xây dựng công trình (nhất là các công trình của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn Nhà nước, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP) cần tuân thủ các nguyên tắc:

– Việc đo bóc khối lượng xây dựng công trình phải phù hợp với mục đích sử dụng, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định.
– Khối lượng đo bóc cần thể hiện được tính chất, kết cấu công trình, vật liệu chủ yếu sử dụng và biện pháp thi công, đảm bảo đủ điều kiện để xác định chi phí xây dựng.
– Đối với một số bộ phận công trình, công tác xây dựng thuộc công trình, hạng mục công trình chưa thể đo bóc được khối lượng chính xác, cụ thể thì có thế đưa ra “khối lượng tạm tính”. Khối lượng tạm tính được xác định khi công việc có trong hồ sơ thiết kế, yêu cầu thực hiện của dự án nhưng không thể xác dịnh được khối lượng chính xác theo những quy tắc đo bóc. Khối lượng tạm tính sẽ được đo bóc tính toán lại khi thực hiện nghiệm thu, thanh toán và quyết toán hoặc thực hiện theo quy định cụ thể tại hợp đồng xây dựng.
– Việc xác định khối lượng trong nghiệm thu, thanh toán và quyết toán chi phí xây dựng thực hiện theo các quy định trong hợp đồng và nguyên tắc đo bóc nói trên.

3. Đo bóc theo diện tích, quy mô công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế công trình

1. Đo bóc khối lượng theo diện tích, quy mô công suất hoặc năng lực phục vụ được thực hiện làm cơ sở dể xác định sơ bộ tống mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng theo phương pháp xác định theo suất vốn dầu tư xây dựng công trình.
2. Đo bóc theo diện tích sàn xây dựng đối với công trình dân dụng và công nghiệp
a) Khối lượng diện tích sàn xây dựng công trình là tổng diện tích sàn xây dựng của tất cả các tầng, bao gồm cả các tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng mái tum (nếu có). Diện tích sàn xây dựng của một tầng là diện tích sàn xây dựng của tầng đó, gồm cả tường bao (hoặc phần tường chung thuộc về nhà) và diện tích mặt bằng của lôgia, ban công, cầu thang, giếng thang máy, hộp kỹ thuật, ống khói.
b) Các thông tin mô tả bao gồm: chiều cao công trình (chiều cao từng tầng hoặc chiều cao toàn bộ tòa nhà), sổ lượng tầng (bao gồm tầng nổi, tầng hầm), tính chất kết cấu, vật liệu sử dụng chủ yếu, biện pháp gia cố nền đặc biệt và các thông tin khác có liên quan đến việc xác định chi phí (nếu có) cần được ghi trong Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng.
3. Đo bóc theo diện tích cầu giao thông
a) Khối lượng diện tích cầu giao thông đường bộ tính theo chiều rộng là hết gờ lan can ngoài và chiều dài đến hết đuôi mố.
b) Các thông tin mô tả bao gồm: loại cầu, loại dầm cầu, bề rộng cầu, chiều dài nhịp, loại cọc, chiều dài cọc móng và các thông tin khác có liên quan đến việc xác định chi phí (nếu có) cần được ghi trong Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng.
4. Đo bóc theo quy mô công suất hoặc năng lực phục vụ của công trình
a) Đối với những công trình đã có trong danh mục suất vốn đầu tư được cấp có thẩm quyền ban hành thì đơn vị tính sử dụng để đo bóc phù hợp với đơn vị tính tương ứng trong tập suất vốn đầu tư ban hành.
b) Khi đo bóc khối lượng theo quy mô công suất, theo thông số kỳ thuật hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế của công trình, các thông tin mô tả cần được thể hiện rõ về tính chất, đặc điểm và loại vật liệu sử dụng xác định từ thiết kế cơ sở và các yêu cầu cần thiết khác trong dự án.

4. Đo bóc theo nhóm công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình

1. Danh mục nhóm công tác, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình được lựa chọn trên cơ sở mục tiêu thực hiện công việc chính trong quá trình xây dựng.
2. Đơn vị tính
a) Xác định phù hợp với loại công tác xây dựng chính, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận của công trình, đảm bảo thuận tiện nhất trong việc đo đếm trên bán vẽ hoặc ngoài thực địa khi xây dựng công trình và phải phù hợp với đơn vị tính theo định mức đã được công bố (nếu có).
b) Đối với những nhóm công tác, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình đã có trong danh mục định mức, đơn giá được cấp có thẩm quyền ban hành thì tên gọi, đơn vị tính ghi trong Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng, Bảng tổng hợp khối lượng công tác xây dựng công trình, hạng mục công trình phù hợp với tên gọi, đơn vị tính trong tập định mức, đơn giá ban hành.
3. Khối lượng đo bóc theo nhóm công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình được thực hiện theo phương thức đo, đếm, tính toán, kiếm tra trên cơ sớ kích thước, số lượng và thống kê trong hồ sơ thiết kế của công trình, các chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình.

5. Đo bóc khối lượng theo công tác xây dựng

1. Khối lượng xây dựng công trình phải được đo, đếm, tính toán theo trình tự phù hợp với quy trình công nghệ, trình tự thi công xây dựng công trình. Chi tiết hướng dẫn đo bóc khối lượng các công tác xây dựng chủ yếu bạn làm theo Phụ lục 1 của Thông tư số 17/2019/TT-BXD.
2. Đối với những công tác đã có trong danh mục định mức hoặc đơn giá xây dựng được cấp có thẩm quyền ban hành thì tên gọi, đơn vị tính các công tác đó ghi trong Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng, Bảng tổng hợp khối lượng công tác xây dựng công trình, hạng mục công trình phù hợp với tên gọi, đơn vị tính công tác xây dựng tương ứng trong hệ thống định mức hoặc đơn giá xây dựng công trình.

6. Xác định khối lượng trong nghiệm thu, thanh toán và quyết toán họp đồng thi công xây dựng

1. Khi lập hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư phải quy định rõ nguyên tẳc, phương pháp đo bóc khối lượng khi nghiệm thu, thanh toán và quyết toán hợp đồng.
2. Nếu trong hợp đồng không có thỏa thuận khác thì nguyên tắc đo bóc khối lượng các công tác xây dựng chủ yếu theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 của Thông tư số 17/2019/TT-BXD và các quy định khác có liên quan.
3. Khối lượng thi công xây dựng hoàn thành được kiểm tra, tính toán, đo dạc, xác nhận giừa chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát theo thời gian hoặc giai đoạn thi công đà được quy định trong điều khoản cúa Hợp đồng xây dựng và phải được đối chiếu với khối lượng trong thiết kế được duyệt đê làm cơ sớ nghiệm thu, thanh toán. Đối với hợp đồng trọn gói không cần đo bóc khối lượng hoàn thành chi tiết. Khối lượng phát sinh ngoài thiết kế, dự toán được duyệt phái được chủ đầu tư hoặc người quyết định đầu tư chấp thuận, phê duyệt làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán và quyết toán hợp đồng.

Bạn tham khảo thêm Giáo trình đo bóc khối lượng xây dựng công trình: http://dobockhoiluong.com/giao-trinh-boc-khoi-luong-xay-dung-cong-trinh/
và đọc thêm Thông tư số 17/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

Nếu việc tự học, tự nghiên cứu khó khăn và tốn nhiều thời gian của bạn, hãy đăng ký Lớp học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng tại Công ty CP Giá Xây Dựng, đây là khóa học tốt nhất xứng đáng để bạn lựa chọn. Ghi danh với Ms Thu An 0974 889 500 hoặc 0985 099 938.

Mời bạn tham khảo video bài giảng hướng dẫn chung về đo bóc khối lượng sau:

Thông tin về các Tác giả

Thái Anh Nguyễn

Kỹ sư Công ty CP Giá Xây Dựng

Để lại một trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

KHÓA HỌC ƯỚC MƠ

Hỗ trợ mua phần mềm

Ms Thu An: 0985 099 938

Hỗ trợ khách hàng

Hotline: 1900 0147

Follow Us