Select Page

Quyền hạn của các bên trong quá trình thực hiện Dự án

Quyền hạn của các bên trong quá trình thực hiện Dự án

Gửi bạn file thống kê quyền và trách nhiệm của các bên theo LXD 2014 và LĐT 2013. Nếu Ban QLDA thực hiện chức năng của chủ đầu tư thì xem mục quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư nhé

About The Author

>