Học dự toán online – bài 3 Nội dung cụ thể của dự toán xây dựng công trình

Nội dung của các dự án xây dựng công trình như sau:
1. Chi phí xây dựng bao gồm: 1) chi phí trực tiếp, 2) chi phí chung, 3) thuế thu nhập trước, 4) thuế giá trị gia tăng Boost (lượt kí hiệu là T, C, TL, GTGT);
2. Nội dung chi phí bao gồm: 1) chi phí mua sắm thiết bị công nghệ và thiết bị công cộng, 2) đào tạo, chuyển giao công nghệ, 3) cài đặt chi phí, thí nghiệm, hiệu chỉnh và 4 ) Các chi phí khác có liên quan;
3. Chi phí quản lý dự án bao gồm: các khoản chi tiêu tại khoản 2 Điều 23 Nghị định này để tổ chức dự án quản lý thực hiện đối với công việc từ dự toán giai đoạn chuẩn bị, dự án thực hiện và Closing the programed into the khai thác use;
4. Chi phí tư vấn đầu tiên của công việc bao gồm: chi tiêu khảo, thiết kế, Monitoring team building and other relations of the resources;
5. Các chi phí khác của chi phí bao gồm: chi nhánh chi phí và các khoản phí không thuộc nội dung quy định tại các điểm a, b, c, and d nói trên.

– Chi phí chia sẻ mục tiêu bao gồm: chi phí xây dựng nhà để ở và điều hành công việc tại hiện trường, phụ trách thiết bị và công suất lao động đến và thoát khỏi công trường, chi phí an toàn lao (If available), môi trường bảo vệ chi phí cho người lao động trên môi trường công cộng và xung quanh môi trường, hoàn toàn bằng chi phí và hạ tầng kỹ thuật Bị ảnh hưởng khi công việc (nếu có), thí nghiệm chi phí thí nghiệm nhà thầu và một số chi phí có liên quan đến công việc;
6. Chi phí dự phòng của các công trình bao gồm: chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho các giá trượt cơ bản trong công trình xây dựng thời gian.

Câu hỏi 1: Chi điều khoản chi phí trong Dự toán GXD được tính tại tờ nào?

Câu hỏi 2: Công thức xác định chi tiết hạng mục chung?

Thái Anh Nguyễn
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: