Select Page

Học dự toán online bài 3 nội dung chi phí dự toán xây dựng công trình

Học dự toán online bài 3 nội dung chi phí dự toán xây dựng công trình

Học dự toán online – bài 3 Nội dung chi phí dự toán xây dựng công trình

Dự toán xây dựng công trình là ước tính trước những khoản thu về tài chính

Dự toán xây dựng công trình là cơ sở xác định giá gói thầu, giá thành xây dựng; là căn cứ để chủ đầu tư quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Nội dung của các dự án xây dựng công trình như sau:

1. Chi phí xây dựng bao gồm:

a. Chi phí trực tiếp

b. Chi phí chung

c. Thuế thu nhập trước

d. Thuế giá trị gia tăng Boost (lượt kí hiệu là T, C, TL, GTGT);

2. Nội dung chi phí trong dự toán chi phí xây dựng bao gồm:

a. Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ và thiết bị công cộng

b. Đào tạo, chuyển giao công nghệ

c. Cài đặt chi phí, thí nghiệm, hiệu chỉnh

d. Các chi phí khác có liên quan;

3. Chi phí quản lý dự án trong dự toán xây dựng công trình bao gồm: các khoản chi tiêu tại khoản 2 Điều 23 Nghị định này để tổ chức dự án quản lý thực hiện đối với công việc từ dự toán giai đoạn chuẩn bị, dự án thực hiện và khai thác;

4. Chi phí tư vấn đầu tiên của công việc bao gồm: chi tiêu khảo, thiết kế, Monitoring team building and other relations of the resources;

5. Các chi phí khác của chi phí dự toán xây dựng công trình bao gồm: chi nhánh chi phí và các khoản phí không thuộc nội dung quy định tại các điểm a, b, c, and d nói trên.

– Chi phí chia sẻ mục tiêu bao gồm: chi phí xây dựng nhà để ở và điều hành công việc tại hiện trường, phụ trách thiết bị và công suất lao động đến và thoát khỏi công trường, chi phí an toàn lao động, môi trường bảo vệ chi phí cho người lao động trên môi trường công cộng và xung quanh môi trường, hoàn toàn bằng chi phí và hạ tầng kỹ thuật Bị ảnh hưởng khi công việc (nếu có), thí nghiệm chi phí thí nghiệm nhà thầu và một số chi phí có liên quan đến công việc;

6. Chi phí dự phòng của các công trình bao gồm: chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho các giá trượt cơ bản trong công trình xây dựng thời gian.

Câu hỏi 1: Chi điều khoản chi phí trong Dự toán GXD được tính tại tờ nào?

Câu hỏi 2: Công thức xác định chi tiết hạng mục chung?

Chi tiết liên hệ công ty CP Giá Xây Dựng:

  • Công ty CP Giá Xây Dựng, số 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Điện thoại: Ms Thu An 0974 889 500 hoặc 0985 099 938
  • Email: daotao@gxd.vn, phanmem@gxd.vn

About The Author

Thái Anh Nguyễn

Kỹ sư Công ty CP Giá Xây Dựng

KHÓA HỌC ƯỚC MƠ

Hỗ trợ mua phần mềm

Ms Thu An: 0985 099 938

Hỗ trợ khách hàng

Hotline: 1900 0147

Follow Us

>