Video hướng dẫn lập dự toán nhiều hạng mục trên một file Dự toán

Tích lũy đủ về lượng sẽ đạt sự nhảy vọt về chất Biểu tượng cảm xúc like. Liên quan đến làm việc nhóm.
Dự toán GXD hỗ trợ bạn lập dự toán và quản lý nhiều hạng mục trên nhiều file hoặc trên cùng 1 file.

– Với các công trình lớn: phải nhiều người cũng làm dự toán, mỗi người 1 mảng (Ví dụ công trình dân dụng: thô, hoàn thiện, điện, nước, cơ điện, ME…; công trình giao thông: Người làm phần đường, người làm phần cầu, người làm phần phụ trợ thi công…) thì mỗi người 1 file sau đó 1 người sẽ tổng hợp kết quả. Khi đó phải làm trên nhiều file và trưởng nhóm sẽ copy các file vào 1 thư mục rồi mở lên và link kết quả các dự toán vào bảng tổng hợp giá trị dự toán.

– Với công trình nhỏ hoặc một hạng mục gồm nhiều phần nhỏ: một người làm toàn bộ, thì có thể làm nhiều hạng mục trên 1 file. Mỗi lần muốn thêm 1 hạng mục, bạn gõ HM để báo cho phần mềm biết là bắt đầu 1 hạng mục mới. Chi tiết mời xem video.

Thái Anh Nguyễn
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: