Thông tư 190/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính

Từ ngày 01/01/2016, việc quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ được thực hiện theo quy định tại Thông tư 190/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Dau-thau-GXD-190-2015-TT+BTC-(17-11-2015)

Thái Anh Nguyễn
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: