Hướng dẫn đồ án kinh tế xây dựng – P1: Xác định giá gói thầu

Video hướng dẫn làm đồ án Kinh tế xây dựng sử dụng phần mềm Dự toán GXD do một sinh viên khoa kinh tế xây dựng xuất sắc thực hiện
Các bạn sinh viên nhất định phải xem video này trước mùa bão lũ
Phần 1 – Xác định giá gói thầu làm căn cứ xét thầu.

Watch Logan (2017) Full Movie Online Streaming Online and Download

Thái Anh Nguyễn
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: